فـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و خاور میانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و خاور میانه بە روایت تصویر
این مقایسه شاید نقش تلنگری داشته باشد در راستای درمان تاریخی دردهای فرهنگی و اجتماعی خودمان برای رسیدن به راه حلی بنیادی در مقابله با زورگویان و غارتگران هست و نیست سرزمینهای ستمدیده لر .

نظر شما را در رابطه با این تفاوتها و راه حل شما را از طریق ایمیل سایت جنبش رهائی بخش لر 7+4 و فیس بوک یارانمان ،ارسال شود ، چیست ؟ صمیمانه دست همه شما را میفشاریم .

 

Opinion

(اندیشه)

 

Way of Life

(روش زندگی)

Punctuality
(وقت شناسی)

Contacts
(ارتباطات)

Anger
(خشم و عصبانیت)

Queue when Waiting
(ایستادن در صف انتظار)

Self
(خودشناسی)

Sundays on the Road

(روزهای تعطیل در خیابان)

Party
(میهمانی‌)

In the Restaurant

(در رستوران)

Stomach Ache
(میل و اشتها)

Traveling
(در سفر)

Definition of Beauty
(تعریف از زیبایی)

Handling of Problems
(رسیدگی به مشکلات)

Three Meals a Day
(سه وعده غذایی در روز)

Transportation
(حمل و نقل)

Elderly in Day to Day Life
(زندگی روزانه سالمندان - پدربزرگ و مادربزرگ)

Shower Timing
(زمان بندی برای دوش گرفتن)

Moods and Weather
(رابطه حال و حوصله با هوا)

The Boss
(رئیس!)

Standards Compliance
(رعایت روند و معیارها)

Status of Children
(جایگاه کودکان)

Things that are New
(مواجه شدن با چیزهای جدید)

Perception of Each Other
(درک از یکدیگر)

ارسالی یاران جنبش رهائی بخش لر 7+4 چهت درج در سایت صص.www.lorestan11.com